News/Events


Notice: Undefined variable: counter in /var/www/html/wp-content/themes/ashish/taxonomy-media-category.php on line 30

कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण पठाउने सम्बन्धमा

  • Published Date: May 15, 2018

कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरणहरु व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (PIS) मा प्रविष्ट गर्नको लागि दिईएको...

Read More Download