उत्पादन र सेवाहरू
नापी विभाग अन्तर्गतका महाशाखाबाट प्रदान गरिने सेवा/उत्पादनहरु
क) स्थलरुप तथा भू-उपयोग व्यवस्थापन महाशाखा
विभिन्न प्रकारका नक्शा विक्री
सि.नं. सेवाको प्रकृति/उत्पादनको विवरण लाग्ने शुल्क/दस्तुर
टोपो नक्शा(१:५०,०००) रु. १५०।- प्रति सीट
नेपालको नक्शा(१:५,००,०००) (तीन शीटमा प्रकाशित) रु. ५०।- प्रति सीट
 नेपालको नक्शा( १:१०,००,०००) रु. ५०।- प्रति सीट
नेपालको नक्शा ( १:२०,००,००००) रु. १५।- प्रति सीट
अञ्चल नक्शा (१:२,५०,०००) रु. ५०।-प्रति सीट
जिल्ला नक्शा (१:१,२५,०००) रु. ५०।- प्रति सीट
विकास क्षेत्र नक्शा (१:५,००,०००) रु. ५०।-प्रति सीट
ल्याण्ड क्यापाबिलिटी नक्शा (१:५०,०००) रु. ४०।-प्रति सीट
ल्याण्ड सिष्टम नक्शा (१:५०,०००) रु. ४०।-प्रति सीट
१० ल्याण्ड यूटीलाइजेसन नक्शा (१:५०,०००) रु. ४०।-प्रति सीट
११ जियोलोजिकल नक्शा (१:१,२५,०००) रु. ४०।-प्रति सीट
१२   फिजियोग्राफिकल नक्शा       अफ नेपाल        ( १:२०,००,०००) रु. १५।-प्रति सीट
 नक्शा फोटोकपी
१३ नक्शा फोटोकपी रु. ५०।- प्रति सीट
हवाई फोटो (Scan)
१४ Scanned हवाई फोटो (२३*२३ से.मी.) रु. ३५०।- प्रति सीट
ख)  भौगोलिक सूचना पूर्वाधार महाशाखा
सि.नं. सेवाको प्रकृति/उत्पादनको विवरण लाग्ने शुल्क/दस्तुर
1. Softcopy उत्पादनहरु उपलब्ध हुने
1.1 Digital Topographical Database 1:25,000 / 1:50,000 scales रु. १०००।- प्रति सिट
1.2 Digital Topographical Database /1:1,00,000 1:250,000, 1:5,00,000 scales रु. १०००।- प्रति सिट
1.3 Layerwise  
  Administrative Boundary रु. १००।- प्रति सिट
  Transportation Layer रु. २००।- प्रति सिट
  Building रु. ६०।- प्रति सिट
  Landcover रु. ३००।- प्रति सिट
  Hydrography रु. २४०।- प्रति सिट
  Contour रु. २४०।- प्रति सिट
  Designated Area रु. २०।- प्रति सिट
  Utility lines रु. २०।- प्रति सिट
1.4 Seamless  
  Seamless Data Whole Nepal(All layers) रु. ३,००,०००।-
  Building Data (Whole Nepal) रु. १५,०००।-
  Coutour  (Whole Nepal) रु. ६५,०००।-
  Transportation(Whole Nepal) रु. ६०,०००।-
  Hydrography(Whole Nepal) रु. ७०,०००।-
  Landcover(Whole Nepal) रु. ८७,०००।-
  Utility lines(Whole Nepal) रु. २,०००।-
  Designated Area(Whole Nepal) रु. १,०००।-
  Rular Municipalities(all Layers) रु. १,०००/- प्रति गाउँपालिका
  Metropolition City/Sub Metropolition City (all Layers) रु. २,०००/- प्रति महानगरपालिका /उप महानगरपालिका/ नगरपालिका
1.5 Orthophoto Image  
  1:5,000 scale  रू ३१२५ /- प्रति सीट
  1:10,000 scale  रू ५००० /- प्रति सीट
1.6 Topographic Image data 1:25,000 &1:50,000  रू १८० /- प्रति सीट
1.7 Soter Digital Soil and Terrain data of Nepal version -1, 2004  रू २००० /- (whole Nepal)
1.8 The population and socioEco-nomic Atlas of Nepal CD ROM  रू २५० /-
1.9 District Digital Data 1:1,00,000 scale मा  रू २००० /- प्रति  (जिल्ला)
2. Hardcopy उत्पादनहरु उपलब्ध हुने
2.1 Orthophoto 1:5,000/1:10,000 रू १००० प्रति सिट
2.2 Socio Economic Atlas of Nepal 2001 & 2011  रू २५०० /- प्रति  (नेपाल भित्र)          $ २००/- (नेपाल बाहिर)
2.3 Index of Geographical Names of Nepal Vol I to V  रू ६०० /- प्रति Volume
2.4 District/Gaun Palika/Nagar Palika(A4 size)  रू ५ /- प्रति नक्शा
2.5 1:1,00,000 scale को District Map  रू १००० /- प्रति जिल्ला
ग) खगोल तथा भूमापन महाशाखा
सि.नं. सेवाको प्रकृति/उत्पादनको विवरण लाग्ने शुल्क/दस्तुर
Geodetic Point (जियोडेटिक बिन्दुको) नियन्त्रण बिन्दु बिक्रि  
  १. First Order रु. ३०००/-
  २. Second  Order रु. २५००/-
  ३. Third  Order रु. १५००
  ४. Fourth Order रु. २५०/-
Level Point (उचाई बिन्दु) नियन्त्रण बिन्दु बिक्रि  
  १. First Order रु. १०००/-
  २. Second  Order रु. १०००/-
  ३. Third  Order रु. २५०/-
Gravity Value (भू-आकर्षण मान)  नियन्त्रण बिन्दु बिक्रि  
  Gravity Value (भू-आकर्षण मान) रु. १०००/-
यन्त्र उपकरण भाडा नियमानुसार दस्तुर

नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवाको विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।