सूचना - आ ब २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न गाउँपालिका/नगरपालिका हरुको भू-उपयोग नक्शा/डाटा/रिपोर्ट तयार गर्ने कार्यका लागि EOI माग भएकोमा सो को मूल्यांकनबाट उत्तीर्ण आशयपत्रदाताहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना


2020-Nov-06

| |