आ ब २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न गाउँपालिका/नगरपालिका हरुको गाउँपालिका/नगरपालिका स्तरीय भू-उपयोग नक्शा/डाटा/रिपोर्ट तयार गर्ने कार्यका लागि यस अघि EOI माग भएकोमा सो को मूल्यांकनबाट उत्तीर्ण आशयपत्रदाताहरुको विस्तृत विवरण


2020-Nov-06

| |