News/Events


Notice: Undefined variable: counter in /home/dosgov/public_html/wp-content/themes/ashish/taxonomy-media-category.php on line 30

परिपत्र

  • Published Date: April 16, 2018

Read More Download

परिपत्र (सम्पूर्ण नापी कार्यालयहरुका लागि)

  • Published Date: April 2, 2018

चालू आ.व. 2074/75 को बाँकी आवधिका लागि कुन कुन खर्च शिर्षकहरुमा के कति बजेट नपुग हुन्छ, सोको पुष्ट्याई सहितको यथार्थपरक विवरण 7...

Read More Download