सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

थाहा नगरपालिका.४, शिखरकोट, मकवानपुर ।

सम्पर्क

०५७ ४०००७३

हाम्रा कार्यालयहरु
नापी अधिकृत
सर्भेक्षक
कम्प्युटर अपरेटर
अमिन
अमिन
अमिन
अमिन
खरिदार
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी
कार्यालय सहयोगी