सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

नुवाकोट, बिदुर, प्रदेश नं. ३

सम्पर्क

०१०–५६०२५१

नापी कार्यालय नुवाकोट
नापी कार्यालयहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सूचना अधिकारी