हाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सर्भेक्षक
सर्भेक्षक
सर्भेक्षक
सह-लेखापाल
खरिदार
अमिन