सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

सुदुरपस्चिम प्रदेश ७ धनगढ़ी ,कैलाली

सम्पर्क

०९१५२११४९

हाम्रा कार्यालयहरु
प्रमुख नपी अधिकृत
सूचना अधिकारी