सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. ०४

सम्पर्क

०५३५५०१४६

हाम्रा कार्यालयहरु
प्रमुख नापी अधिकृत
नापी अधिकृत