ऐन तथा नियमावलीहरू
Standard Operation Procedure

प्रकाशित मिति : 2074-भाद्र-1

|


2017-08-17 17:41:19
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

प्रकाशित मिति : 2074-आश्विन-10

|


2017-09-26 17:51:04
जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा श्रेस्ता अद्धावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३

प्रकाशित मिति : 2074-आश्विन-11

|


2017-09-27 17:42:42
भूमि सम्बन्धी (सोर्हौँ संशोधन) नियमहरु, २०७३

प्रकाशित मिति : 2074-आश्विन-11

|


2017-09-27 17:44:30
जग्गा(नाप जाँच) ऐन, २०१९ (१९६३)

प्रकाशित मिति : 2075-आषाढ-7

|


2018-06-21 10:17:19
जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८

प्रकाशित मिति : 2075-आषाढ-7

|


2018-06-21 10:19:19
डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९

प्रकाशित मिति : 2075-आषाढ-7

|


2018-06-21 10:20:40
द्वन्द्वबाट भूमिलगत क्षति भएका क्षेत्रको नापजाँच गरी पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१

प्रकाशित मिति : 2075-आषाढ-10

|


2018-06-24 10:23:01
भूउपयोग ऐन, २०७६

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-18

|


2019-12-04 20:12:25
निर्णय कार्यन्वयन

प्रकाशित मिति : 2077-मंसिर-29

|


2020-12-14 14:08:59
गाँउब्लक क्षेत्रको नापजाँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरिएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-7

|


2021-01-20 17:47:41