News/Events

परिपत्र (सम्पूर्ण नापी कार्यालयहरुका लागि)

  • Published Date: April 2, 2018

चालू आ.व. 2074/75 को बाँकी आवधिका लागि कुन कुन खर्च शिर्षकहरुमा के कति बजेट नपुग हुन्छ, सोको पुष्ट्याई सहितको यथार्थपरक विवरण 7...

Read More Download

लेटर प्याड र स्ट्याप्म परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा

  • Published Date: March 4, 2018

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयानुसार विगतमा विद्यमान रहेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत समावेश भई कृषि,...

Read More Download