News/Events

कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण पठाउने सम्बन्धमा

  • Published Date: May 15, 2018

कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरणहरु व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (PIS) मा प्रविष्ट गर्नको लागि दिईएको...

Read More Download

परिपत्र

  • Published Date: April 16, 2018

Read More Download