ऐन तथा नियमावलीहरू

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९

  • Published Date: सेप्टेम्बर 26, 2017

Read More Download

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

  • Published Date: सेप्टेम्बर 26, 2017

Read More Download

Standard Operation Procedure

  • Published Date: अगस्ट 17, 2017

Read More Download